කූඹියෝ Season 2, 2020 දී, තීරණය ප්‍රේක්ෂකයින් අතේ - ලක්මාල් ධර්මරත්න - DramaOnline.co


4 months ago
161,050 times
2,303 times
51 times

Tags: koombiyo    2020    season 2    fans    lakmal darmarathne    director    teledramas    sri lankan    kumbiyo    itn    
eXTReMe Tracker
DramaOnline.co